ދީން
ADVERTISEMENT

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ސުންގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

03 އޭޕްރިލް 2024


ލައިލަތުލް ޤަދްރި ހޯދޭތޯ ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރަމާތޯއެވެ.

31 މާރޗް 2024


ފަހު 10 ގެ ދުވަސްތައް ސަރުކާރުން ބަންދުކުރީ ރޭއަޅުކަމަށް ފުރުޞަތުދެއްވައި، ހެނދުނާ އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ބުރަ ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް – ރައީސް

30 މާރޗް 2024


އައްރައްޔާން ދޮރުކޮޅުން ސުވަރުގެއަށް ވަންނަން އެދެންތަ؟

24 މާރޗް 2024


އަމާނާތްތަކަށް ރައްކާތެރިވުން

17 މާރޗް 2024


ރޯދައަށް ހުރުމުން މިކަންކަން ހަނދާނަށް އާދޭތަ؟

15 މާރޗް 2024


ރޯދައިގެ ސަބަބުން، އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރެވި، އެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވެ އުޅުމަށް މަގުފަހިވެގެންދޭ: ޚުތުބާ

15 މާރޗް 2024


އިސްރާފު ކުރުމުން ލިބޭނެ ގެއްލުންތައް

13 މާރޗް 2024


ޤުރްއާނުގެ ތެދުކަން ހާމަވާ ސައިންޓިފިކް ޙަޤީޤަތްތަކުގެ ތެރެއިން

12 މާރޗް 2024


ރޯދައަށް އައު ކުރަންވީ ފަރުނީޗަރުތަކާއި ހިފައި ގެންގުޅޭ ސާމާނުތޯއެވެ؟

08 މާރޗް 2024


އީދު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ފަށާ ގަޑި އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

01 މާރޗް 2024


ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ، ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހިއްސާ އަދާކުރަން ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

01 މާރޗް 2024


މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދަކީ ރިވެތި އަޚުލާޤީ ސިފަތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ މީހަކަށްވުމުގެ މުހިއްމުކަން

28 ފެބްރުއަރީ 2024


މައިން ބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންނަކީ ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ނަމޫނާއަކަށް ވާންޖެހޭނެ ބައެކެވެ.

25 ފެބްރުއަރީ 2024


ގިނަގިނައިން ހިނިތުންވާށެވެ! ފައިދާތައް ގިނަގުނައެވެ.

28 ޖެނުއަރީ 2024


ޒަކާތު ހައުސްގެ ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

25 ޖެނުއަރީ 2024


އިޙްތިރާމްކޮށްގެން އިޙްތިރާމް ލިބިގަންނާށެވެ.

24 ޖެނުއަރީ 2024


ތިމާގެ ކަމުގެ ގުޅުން ކަނޑާނުލާށެވެ.

24 ޖެނުއަރީ 2024ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives
© 2024 Halha All rights reserved.