ADVERTISEMENT

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ


އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވެގެން ވަނީ އެކަކު އަނެކަކައް ކުރާ އިތުބާރާއި ވެވޭ ބަރޯސާގެ މައްޗަށެވެ. އަޅާލުމާއި އެކަކަކު އަނެކަކަށް ކުރާ އިތުބާރުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނޭނގިނަމަވެސް އަނެކާއަށް ދެވޭ އަނިޔާ ނުވަތަ ގޯނާއަކީ އޭގެ ސަބަބުން ޢާއިލާތައް ރޫޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވެގެންދާނެކަމެކެވެ.

 

ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން މީހާއަށް އޭގެ އަސަރުކޮށް، ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ދާއިމަށް އެކަމުގެ އަސަރު ފޯރާ ކަންކަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކަކީ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަކީ އަޅާ ނުލެވި ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށްވުރެ ނުރައްކާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިއީ މުޖުތަމައު އެކަމަކަށް ހޭލުންތެރިވާންޖެހޭ މުހިންމު މައްސަލައެކެވެ.

 

އެގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮބައިކަމާއި، ގެވެށި އަނިޔާގެ ބައިތަކާއި، ތިމާތަހައްމަލު ކުރަމުން ދަނީ ގެވެށި އަނިޔާކަން ޔަގީން ކުރާނެ ގޮތާއި، އެއަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ އަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އިތުރުން ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ގެވެށި އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރާ ފަރާތައް ދޭ އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިތުރަށް، އެފަދަކަމެއް ހިނގަމުންދާއިރު މުޖުތަމައުގެ އަފުރާދުން، އެފަރާތްތަކުގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިކުށް މުޖުތަމައުއިން މަދުކުރުމަށް ކުރެވިގެންދާނެ އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތެވެ.

 

ހަމައެއާއެކު ގެވެށި އަނިޔާއަށް ހޭލުންތެރިވެ، އަމަލުކުރަންވީ ގޮތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެގި ހޭލުންތެރިވެފައިވުމަކީ މިކުށަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް އެކުށަށް އަރައިގަތުމަށް ހުރަހަކަށްވެ، ގެވެށި އަނިޔާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅިގެންދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެކެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮބާ؟

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ، އެމީހަކު އުޅޭ މާހައުލުން އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާ، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ޖިންސީ އަނިޔާ، މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރާ ދަތިކުރުންތައް، ބިރުދެއްކުން، އެކަހެރިކުރުން ނުވަތަ ގޯނާކުރުން، ފާރަލުން، މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން، އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި އަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ އަނެކާއަށް ދެވޭ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ބައިތައް

ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ، މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކުރުމެވެ. ނުވަތަ މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމެވެ.

 

ޖިންސީ ހާނިއްކަ

ޖިންސީ ހާނިއްކަ އަކީ މީހަކު އޭނާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި އިންސާނީ ޖިސްމަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން އޮޅުވާލައި، ހައްލުވާލައިގެން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލު ކުރުވުމާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ކޮބާ؟

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ، އެމީހަކު އުޅޭ މާހައުލުން އެމީހަކަށް ކުރިމަތިވާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާ، ޖިސްމާނީ އަނިޔާ، ޖިންސީ އަނިޔާ، މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރާ ދަތިކުރުންތައް، ބިރުދެއްކުން، އެކަހެރިކުރުން ނުވަތަ ގޯނާކުރުން، ފާރަލުން، މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުން، އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި އަމަލެއްކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމަކީ އަނެކާއަށް ދެވޭ ގެވެށި އަނިޔާއެކެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ބައިތައް

 

ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގޮތުގައި މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ، މީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކުރުމެވެ. ނުވަތަ މީހެއްގެ ޖިސްމާނީ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމެވެ.

 

ޖިންސީ ހާނިއްކަ

ޖިންސީ ހާނިއްކަ އަކީ މީހަކު އޭނާގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި އިންސާނީ ޖިސްމަށް ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ގެއްލުން ދިނުމެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުން އޮޅުވާލައި، ހައްލުވާލައިގެން، ނުވަތަ ގަދަކަމުން ޖިންސީ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލު ކުރުވުމާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަކީވެސް ގެވެށި އަނިޔާގެތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ.

 

ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ

ނަފްސާނީ ހާނިއްކަ ކުރުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ނުވަތަ ބޮޑު މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މީހަކާއި މެދު ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، މުޢާމަލާތް ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުން ލިބިދާނެފަދަ މަންޒަރު ދެއްކުމާއި، އެފަދަ ލިޔުންތަކާއި ކުރެހުންތަށް ދެއްކުމާއި، ބިރުވެރި ވާހަކަ ކިޔައި ދިނުމާއި، ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނެ ކަންތައްތަކުގައި ސީދަގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ޝާމީލް ކުރުމާއި، ހަނގާ ކުރުމެވެ.

 

މިފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނަފްސަށް ކުރާ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑުވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ނޭނގި ނަމަވެސް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ އަމަލުތައް އެފަދަ ކަންކަން ތަހައްމަލުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރެވޭފަހަރު އާދެއެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ގެއްލުން

ގެވެށި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އަސަރުކުރެއެވެ. އެގޮތުން އަނިޔާލިބޭ ފަރާތަށް ސީދާ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ބަލާއިރު އަނިޔާވާ ފަރާތަށް ލިބޭ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގެއްލުންތަކާއި، އަނިޔާ ކުރާފަރާތް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަންހިމެނެއެވެ.

 

އަދި ގެވެށި އަނިޔާއިން ލިބޭ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ލިބޭ އަނިޔާތައް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދެމިގެންގޮސް ކުރިމަގަށް އެއަށް އަސަރުކުރެއެވެ. ނުސީދާ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުމާއި އަނިޔާއިން އަޅާ ވޭން ދާއިމަށް ދެމިގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވައި ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޤާނޫނެއް ފާސްކުރެވި އެގާނޫނަށް ދަނީ އަމަލުކުރަމުންނެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެބިލް ތަސްދީޤު ވެގެންދިއުމާއެކު ގާނޫނީ އޮނގަނޑުގެ ތެރެއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ މަގުފަހިވެފައެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ގާނޫނު ތަންފިޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ

ވިކްޓިމްސްއަށް އެހީވުމުގައި ޤާނުނު ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަށް ބަލާއިރު ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ހިނގާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭ ކޮންމެ މީހަކީ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާއާއި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯރޓް ކުރަންޖެހޭ ފަރާތެކެވެ. މިގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާބެހޭ ވުޒާރާއެވެ.

 

އޭގެއިތުރުން ސިއްހީ މަރުކަޒަކަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، ފުލުހުންނަށް އަދި އިޖްތިމާޢީ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް އެކަން އެންގުން މިގާނޫނު ލާޒިމްކުރެއެވެ. މިގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ދައުރަކީ، އަމަލުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ޖިނާޢީ ކުށް ތަހުގީގުކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އަމުރާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތަށް ހިއްސާކުރުމާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އާއި ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އަމުރާއި ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމެވެ.

 

ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިމަރޖެންސީ ނަންމަރު 119އަށް ގުޅުއްވައި އެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމަރޖެންސީ ނޫން ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު 3322111 ނަންބަރަށް ގުޅައި އެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ނަންބަރުތައް ކަމަށްވާ 0600 300، 9790163 އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ނަންބަރު 3328393، ނުވަތަ ކުޑަކުދިންގެ ހެލްޕްލައިން 1412 އަށް ގުޅުއްވާ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives
© 2024 Halha All rights reserved.