ADVERTISEMENT


ފަހުގެ ލިޔުންތައް
ADVERTISEMENT

ޚަބަރު


ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށްފަހު ނިއުކާސަލް އިން ވެސްޓްހޭމް ބަލިކޮއްފި

31 މާރޗް 2024

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސަކަށް ލަތީބެ އިންތިހާބުކޮށްފި

28 މާރޗް 2024

އެފްއޭއެމްގެ ފައިސާއިން މަނީލޯންޑަރ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤު އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

24 މާރޗް 2024

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސާއި ގުޅުން ހުރި ތަންތަން އޭސީސީން ބަލަންފަށައިފި

23 މާރޗް 2024ދުނިޔެ
ADVERTISEMENT

އިޖުތިމާޢީ
ADVERTISEMENT

ވިޔަފާރި
ދުނިޔެ

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives
© 2024 Halha All rights reserved.