ވިޔަފާރި
ADVERTISEMENT

ބަންކަރިން މެޕުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނައިފި

03 އޭޕްރިލް 2024


އެމްޕީއެލްއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެވުމަށް ފަހު، އިބްރާހިމް ވަހީދު ރިޓަޔާކުރައްވައިފި

02 އޭޕްރިލް 2024


ފަހު ދިހައެއްގައި ސްޓެލްކޯއިން ޙިދުމަތްދޭ ގަޑިތަށް އާއްމުކޮށްފި

01 އޭޕްރިލް 2024


އެމްއައިބީ އުޖާލާ ދިރިއުޅުން ފެސިލިޓީ ރޯދަަމަހުގެ ފަހު 10ގައި ވެސް ޕްރޮސެސް ކޮއްދޭނެ

26 މާރޗް 2024


އެމްއައިބީގެ 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކޮއް ނެގޭ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް އދ މަހިބަދޫ އަދި ދ ކުޑަހުވަދޫގައި ފަށައިފި

24 މާރޗް 2024


މެލޭޝިއާގެ ޤައުމީ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ، ދެކޮޅު ޓިކެޓް 4600 ރުފިޔާ އަށް!

23 މާރޗް 2024


ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 510,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި

18 މާރޗް 2024


ޑޮލަރު ވިއްކި ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކޮއްގެން މައްސަލަ ހައްލުވާނެތަ؟

18 މާރޗް 2024


ބަންގްލަދޭޝް މީހުން އެތެރެކޮށް ފައިސާނެގުމަށް ފަހު ދޫކޮއްލަނީ

16 މާރޗް 2024


އެމެރިކާއިން ޓިކް ޓޮކް މަނާ ކުރުމަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަނީ

15 މާރޗް 2024


އެސްޓީއޯއިން ބަންކަރިން ހިދުމަތް ފެށުމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮއްފި

14 މާރޗް 2024


ޔަޒީދު އަލުން ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރު ކަމަށް!

13 މާރޗް 2024


ޗައިނާގް ޕެސެންޖާ ޖެޓްގެ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރު ސިންގަޕޫރަށް

12 މާރޗް 2024


އެމްއައިބީ އިން ވިސާ ބިޒްނަސް އެކްސްޕެންސް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި

10 މާރޗް 2024


އެސްޓީއޯއިން އަގުހެޔޮކޮށް ލުނބޯ ވިއްކަން ފަށައިފި

09 މާރޗް 2024


އެމްޕީއެލް އިން ބޯޓުފަހަރަށް ޑޮލަރުން ފީ ނަގަން ފަށަނީ

09 މާރޗް 2024


އުރީދޫގެ ހިއްސާއިން 484 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

08 މާރޗް 2024


އެސްޓިއޯއިން ފިޔާގެ އަގު އިތުރަށް ހެޔޮކޮށްފި

07 މާރޗް 2024


ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ ޓީޖީއެސްޓިން ވަނި އިންސައްތައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހަދަން ގަސްދުކުރަން: ރައީސް

07 މާރޗް 2024


އެެމްއައިބީއަށް 13 އަހަރު- ސުމަކުން ފަށާ ރައްޔިތުން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ އެއްބޭންކަށް

07 މާރޗް 2024


އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން އަމަލުކޮށްފައިވާގޮތުން ކުންފުންޏަށް މާލީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

07 މާރޗް 2024


ދިވެހި ފައިސާގެ އަގު ހިފެހެއްޓި، ޑޮލަރު ރޭޓް ތިރިވާން ފަށައިފި

06 މާރޗް 2024


މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފި

05 މާރޗް 2024


އެމްއައިބީއިން ރަމަޝާން މަހު ހިދުމަތް ދޭނީ 9:30 އިން 3:00 އަށް!

03 މާރޗް 2024


އެމްއައިބީ މާލެ ބްރާންޗުގެ ހިދުމަތް ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮއްފި

02 މާރޗް 2024


އިހްސާން ފިހާރައިން ވިޔަފާރިކޮއްގެން އުމްރާއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު!

29 ފެބްރުއަރީ 2024


ބޭންކު އެކައުންޓު ހުޅުވުން އެހެން ހަރުފަތަކަށް

25 ފެބްރުއަރީ 2024


”މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ“ މަޝްރޫޢު ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ފެށޭ އިޤުތިޞާދީ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް – ރައީސް

25 ފެބްރުއަރީ 2024


ބޭންކު އެކައުންޓެއް ހުޅުވުން، އެންމެ 38 ސިކުންތުންވެސް ވެދާނެ

25 ފެބްރުއަރީ 2024


ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފެށޭނެ.

24 ފެބްރުއަރީ 2024


އަހްމަދު ހުޝާން އެމްއައިބީ އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ނެގީ 58 ސިކުންތު

24 ފެބްރުއަރީ 2024


އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު ހަޤީޤަތަކަށް ހަދައިދޭނަން: ރައީސް

22 ފެބްރުއަރީ 2024


މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ އަދަދު ހުރީ 51 ބިލިއަން ރުފިޔާގައި: އަމީރު

21 ފެބްރުއަރީ 2024


އިންޑީއާއިން ރާއްޖެއަށް ފިޔާ ލިބޭނެ: އެސްޓީއޯ

21 ފެބްރުއަރީ 2024


މޯލްޑިވިއަން އިން އޭޓިއާރުގެ އިތުރު ދެ ބޯޓު ގެންނަނީ

21 ފެބްރުއަރީ 2024


އިކޯ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވާނެ: ފައިސަލް

20 ފެބްރުއަރީ 2024


މި ދައުރުގެ ކުރީކޮޅު މަސްވެރިންނަށް 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސާނަން: ޝިޔާމް

20 ފެބްރުއަރީ 2024


އެމްއެމްއޭ އިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ލެކްޗާ ސީރީސް އެއް ފަށައިފި

20 ފެބްރުއަރީ 2024


ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުގެ އާ އޭޕްރަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

19 ފެބްރުއަރީ 2024


ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން އުފެއްދުމަށް ހަރިމް އާއި ކޮމަންވެލްތު އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

19 ފެބްރުއަރީ 2024


ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕީސް ކޭބަލް ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގުޅާލައިފި

19 ފެބްރުއަރީ 2024


މި ސަރުކާރުން ލޯނު ނަގާނީ އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ގޮތަށް: ރައީސް

19 ފެބްރުއަރީ 2024


ފައިސާ ޗާޕްކުރުން ހުއްޓާލުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ރަނގަޅުކުރުމަށް މިސަރުކާރުން އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު: ރައީސް

19 ފެބްރުއަރީ 2024


މަސްވެރިންނަށް ނުދެވި ހުރި ފައިސާ މާޗް 5 ގެ ނިޔަލަށް ނިންމާނަން: ޝިޔާމް

18 ފެބްރުއަރީ 2024


25 ފަޅުރަށެއް ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި

18 ފެބްރުއަރީ 2024


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ރުފިޔާކާޑުތަކުން ބޭރުގެ މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ލިމިޓު ބޮޑުކޮށްފި

14 ފެބްރުއަރީ 2024


ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ރެކޯޑެއް؛ އެއް ދުވަސްތެރޭ 10،213 ފަތުރުވެރިން!

11 ފެބްރުއަރީ 2024


”ޕްރިމިއޯ 2023 އިޔަރ އެންޑް ސޭލް“ގެ ނަސީބުވެރިފަރާތަށް އިނާމު ޙަވާލުކޮށްފި

10 ފެބްރުއަރީ 2024


މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ގޭޓްވޭ، ކީއްކުރާ ތަނެއް؟

07 ފެބްރުއަރީ 2024


ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ކަރަންޓު ނުކެނޑޭނެކަން ޔަގީންކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަނީ

06 ފެބްރުއަރީ 2024


ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީއަށް މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު

04 ފެބްރުއަރީ 2024


ކޫއްޑޫ ތެޔޮ ޕަމްޕް ސްޓޭޝަން އަޕްގްރޭޑް ކޮއްފި

03 ފެބްރުއަރީ 2024


މާލެ ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ސޯލާޕެނަލް ސްޓޭންޑެއްގައި ޖެހި ކާރެއް އެކްސިޑެންޓު ވެއްޖެ

02 ފެބްރުއަރީ 2024


އެމްއައިބީ މާލެ ބްރާންޗުގެ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

01 ފެބްރުއަރީ 2024


ވިނަރެސް ފުލެޓްގެ އިންޓްރެސްޓް %6 އަށް ކުޑަ ކޮއްފި

01 ފެބްރުއަރީ 2024


ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް 11 ޓަވަރު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރާނަން

01 ފެބްރުއަރީ 2024


އެއާރ ޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލްގައި އެއިރޯ ބްރިޖްގެ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

01 ފެބްރުއަރީ 2024


މާލީ ދަތިތަކާއިހުރެ ޑޮލަރު ލިމިޓް ބޮޑުކުރުން ފަސްކޮއްފި

01 ފެބްރުއަރީ 2024


4 ފަރާތަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ އެމްއައިބީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

01 ފެބްރުއަރީ 2024


ރައީސްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ފޭސް 1ގެ ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮއްފި

01 ފެބްރުއަރީ 2024


އެމްޕީއެލްގެ ތެލުގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

31 ޖެނުއަރީ 2024


ވެލާ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ލިބިއްޖެ

31 ޖެނުއަރީ 2024


މާޗު މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއާއި ދެމެދު އެއާ އެންބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

31 ޖެނުއަރީ 2024


ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އޭސީސީއާއެކު މަޝްވަރާއަށް

28 ޖެނުއަރީ 2024


ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޔަ ކުރޫޒް ލައިނާގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު އެމެރިކާގެ މިއާމީން ފަށައިފި

28 ޖެނުއަރީ 2024


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓު އެގްޒެކެޓިވް ސަރުވާޝް އިސްތިއުފާދީފި

27 ޖެނުއަރީ 2024


މަޓާޓޯގެ ސީއީއޯއަކަށް ސޫޒަން

27 ޖެނުއަރީ 2024


އެހީ ދޭން ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް 18.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އެންސްޕާއިން ދީފައިވޭ: އޮޑިޓް

25 ޖެނުއަރީ 2024


ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ހަފްތާ 524 މިލިއަން ޚަރަދުވެއްޖެ، އާމްދަނީއަށް 390 މިލިއަން

22 ޖެނުއަރީ 2024


ހޮންކޮންގް އެއާލައިންސްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

20 ޖެނުއަރީ 2024ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives
© 2024 Halha All rights reserved.