ADVERTISEMENT

ހަބަރު
ADVERTISEMENT

ސަލްމާން ޙާންގެ އެޕާރޓްމަންޓްއަށް ދެ މީހަކު ވެގެން ބަޑީގެ ހަމަލާދީފި

16 އޭޕްރިލް 2024


ހަންކެޑެކެ މަޝްރޫއުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

16 އޭޕްރިލް 2024


ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވި ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

16 އޭޕްރިލް 2024


އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤު ކުރައްވައިފި

16 އޭޕްރިލް 2024


އެންޓިކެމްޕޭން ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

15 އޭޕްރިލް 2024


މުލަކަތޮޅާއި މާލެއާއި ދެމެދު ސްޕީޑް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއި އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނ. ރ. އަދި ބ. އަތޮޅުގައި ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

15 އޭޕްރިލް 2024


ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުކަމާއި ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

15 އޭޕްރިލް 2024


އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ހަސަން ޒަކަރައްޔާ އައްޔަންކޮށްފި

15 އޭޕްރިލް 2024


ފޯނެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ހޯދަނީ

15 އޭޕްރިލް 2024


އިއްޔެ ކުރި ވިއްސާރައިގައި މާލެ އާއި އަތޮޅު ތެރެއިން 155 ގެއަކަށް ގެއްލުންވި: އެންޑިއެމްއޭ

14 އޭޕްރިލް 2024


ނިލަންދޫއިން 129 ގޯތި ދޫކުރަނީ

14 އޭޕްރިލް 2024


މަގޫދޫގެ އެއަރޕޯޓްގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާނުލައްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

14 އޭޕްރިލް 2024


އޮފީސްތަކާއި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، ތަޢުލީމާއި، މުޢާމަލާތުގެ ހުރިހައި ދާއިރާއަކުންވެސް ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި

14 އޭޕްރިލް 2024


ބިލެތްދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ކަންކަން ބާރަށް ކުރިޔަށްގެންދަވާނަން – ރައީސް

14 އޭޕްރިލް 2024


ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

14 އޭޕްރިލް 2024


ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

14 އޭޕްރިލް 2024


އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާފަދަ އަރބަން ސެންޓަރަކަށް، ނިލަންދޫ ހަދާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

14 އޭޕްރިލް 2024


މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްބުނެ އިތުރު މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިވޭތޯ ބަލަނީ

14 އޭޕްރިލް 2024


ވިއްސާރައާއި ގުޅިގެން އުޅެން ދަތިވާވަރަށް ފާހަގަކުރެވުނު 5 ގެއެއްގެ 34 ފަރާތެއް ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް

13 އޭޕްރިލް 2024


ވަކި ފަރުދަކު ގެންގުޅޭ ހިޔާލަކީ ޕީއެންސީން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތެއް ނޫން

13 އޭޕްރިލް 2024


މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒުފޯރުވައި ފާޅުގައި ވަޒީފާގެ ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

13 އޭޕްރިލް 2024


އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

13 އޭޕްރިލް 2024


ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ރައީސް ފައްޓަވައިފި

13 އޭޕްރިލް 2024


އައްސޭރި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަމުގައި، 700 ޓޫރިސްޓް އެނދު ތަރައްގީކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ލ. އަތޮޅުގައި ހިންގަނީ

12 އޭޕްރިލް 2024


އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ”އޮޕަރޭޝަން ފިތުރު“ ފަށައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


މުންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަމަކީ އެންމެ ގިނަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނެ ރަށަށް ވާނެ – ރައީސް

12 އޭޕްރިލް 2024


ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ލ. ފޮނަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ރައީސާއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

12 އޭޕްރިލް 2024


ހިތަދޫ ކައުންސިލުން އެދުނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް

12 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސް މުއިއްޒުގެ މާލީ ސިޔާސަތުތަކަށް ނަޝީދު ތައުރީފު ކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


މޫސުން ގޯސްވެ ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުދު ސަމާލުނެރެފި

12 އޭޕްރިލް 2024


އަސްލު އެމްޑީޕީއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރެޓްސް: ނަޝީދު

12 އޭޕްރިލް 2024


ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

12 އޭޕްރިލް 2024


ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްކޮށް ލާމު އިންޓެގްރޭޓެޑް މެރިޓައިމް ހަބް އިފުތިތާޙުކޮށްފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާބައިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

12 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

12 އޭޕްރިލް 2024


ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ. އަދި އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ. މެދުވެރިކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަރާފައިވާ އިންޓްރެސްޓް މާފުކޮށްދޭން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

12 އޭޕްރިލް 2024


ދާއިރާއެއް ތަމްސީލު ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ އެމްޑީޕީގައި: އިބޫ

11 އޭޕްރިލް 2024


ޔަތީމު ކުދިންނަށް ޒަކާތު ހައުސް އިން ދާއިމީ އެހީ ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަނީ

11 އޭޕްރިލް 2024


ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތް ރިވިއު ކޮމިޓީން ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމައިފި

11 އޭޕްރިލް 2024


ޝައްވާލް މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ، ހެނދުނު 9:00 ން މެންދުރު 1:00 އަށް

11 އޭޕްރިލް 2024


ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބިން ހިއްކާއިރު ޖުމުލަ 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

11 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލ. މާވަށު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

11 އޭޕްރިލް 2024


ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުން މައްޗަށް

11 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފި

10 އޭޕްރިލް 2024


ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ޢީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި

10 އޭޕްރިލް 2024


ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާއަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވުމުން ރައީސް ނުރުހުން ފާޅުކުރައްވައިފި

10 އޭޕްރިލް 2024


ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާ ބާއްވާއި ޕީއެންއެފް އުފައްދައިފި، ރައީސް ކަމަށް ޒެއިން

10 އޭޕްރިލް 2024


ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ހުރަހެއް ނާޅާނަން – ސަރުކާރު

10 އޭޕްރިލް 2024


ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި 

10 އޭޕްރިލް 2024


ޕީއެންއެފްގެ ޖަލްސާ ޣިޔާސުއްދީންގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ނެތްކަމަށް ބުނެ ފުލުހުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި

09 އޭޕްރިލް 2024


އިއްޔެގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

09 އޭޕްރިލް 2024


ޓެކްސީ ދަތުރުކުރުމަށް ބޮޑު އަގު ނަގާތީވެ އެކަން ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

09 އޭޕްރިލް 2024


މި އަހަރުގެ މިހާތަނަަށް ޖުމްލަ 13.93 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވޭ – ކަސްޓަމްސް

09 އޭޕްރިލް 2024


ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން 81.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

09 އޭޕްރިލް 2024


’ބިންވެރިޔާ ސްކީމް‘ ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ޔަގީންކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ލިޔުމެއް ދީފި

09 އޭޕްރިލް 2024


އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި

09 އޭޕްރިލް 2024


ވެރިކަމަށް އަންނަންވެސް މިސަރުކާރުން ހެދީ ހުސްދޮގު އަދި ވެރިކަމަށް އައިއްސަވެސް ހަދަނީ ހުސްދޮގު – އީސަ

09 އޭޕްރިލް 2024


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޒަކާތުގެ މަގާމަށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚް ޢިއްޒައްދީން ޢަދްނާން

08 އޭޕްރިލް 2024


ރަސްމާލެ ހިއްކަން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ތަނަކުން ވެލި ނެގޭ ގޮތަށް ގަވާއިދަށް އިސްލާހެއް

08 އޭޕްރިލް 2024


ހަނދު ނުފެނުނު، މާދަމާއަކީ ރޯދައިގެ ފަހު ދުވަސް

08 އޭޕްރިލް 2024


ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ކަރަންޓު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ ބިލުން 50 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ

08 އޭޕްރިލް 2024


މިރޭ ރާއްޖެއަށް ހަނދު ނުފެންނާނެ – ރައީސް މައުމޫން

08 އޭޕްރިލް 2024


ގޮވާމުން ފިތުރު ދޫކުރަން ފަށައިފި

08 އޭޕްރިލް 2024


ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ޢުމުރު މިހާރު ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށްވުރެ ހަގު ކުރުމަކީ މިހާރުގެ ޙާލަތަށް އޮތް ޙައްލެއް ނޫން – ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

08 އޭޕްރިލް 2024


ކަރެކްޝަންސްގެ ހުއްދަ ނެތަސް ރައީސް ޔާމީން ޕީއެންއެފް އުފައްދާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވޭ!

08 އޭޕްރިލް 2024


”ޢީދު އަލި“ ދީނީ އަދި ޤައުމީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް: ފަހުމީ

08 އޭޕްރިލް 2024


ޕީއެންއެޕް އުފައްދާ ޖަލްސާ މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި

08 އޭޕްރިލް 2024


އަޅުގަނޑުގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި 100 ޕަސެންޓް އިތުބާރުއޮތް ހަމައެކަނި ކެނޑިޑޭޓަކީ އަލީ މޫސަ – ރައިސް

08 އޭޕްރިލް 2024


މަގު ހުރަސްވާގޮތަށް ބޮކި ދަނޑިތަކުގައި ކެންޕެއިން ބެނާތަށް ނުދެމުމަށް އަންގައިފި

08 އޭޕްރިލް 2024


ޑަބްލިއު.ޓީ.އެމް ލެޓިން އެމެރިކާ ގައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ އިން ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮއްފި

08 އޭޕްރިލް 2024


ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައި – ރައިސް

08 އޭޕްރިލް 2024


އީދު ދުވަހު ހަވީރު ވަކި ވަގުތެއްގައި އެއްގަމުއުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ

08 އޭޕްރިލް 2024


ގިނަ ހަރަކާތްތަކާއެކު އީދު ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

08 އޭޕްރިލް 2024


މަޖިލީހަށް ހޮވަން ނުވާވަރު 20 މީހަކު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރޭ: އަދުރޭ

08 އޭޕްރިލް 2024


ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބާއްވާ ޖަލްސަގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ!

07 އޭޕްރިލް 2024


މޫސުން ގޯސްވެ، ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

07 އޭޕްރިލް 2024


އެންމެ ބޮޑަށް އެބޭފުޅަކަށްޓަކައި ފަހުރުވެރިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަބްދުއްރަހީމް – ރައީސް

07 އޭޕްރިލް 2024


ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖެއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރީ ގައްޒާގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި މެދު

07 އޭޕްރިލް 2024


ރައީސްގެ ނިންމެވުމާ އެއްގޮތަށް އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

07 އޭޕްރިލް 2024


ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރަނީ

07 އޭޕްރިލް 2024


ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ އިސް މީހާކަމަށް ބެލެވޭ އެމްއޭސީއެލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި

07 އޭޕްރިލް 2024


ސަރުކާރާ ހަވާލުވީއިރު ޖަލެއް ފިޔަވާ އިތުރު މަރުކަޒެއް ނިމިފައި ހުރިކަމެއް އެނގިފައެއް ނެތް – ހޯމް މިނިސްޓަރ

07 އޭޕްރިލް 2024


އަނިޔާކުރި ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުށްޖަކު ފުލުސްްއޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރެވުނު – މިނިސްޓާރ އަލީ އިހުސާން

07 އޭޕްރިލް 2024


ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތައް ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި

06 އޭޕްރިލް 2024


ރަސްދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް މިސްކިތެއް ތެރޭގައި އަނިޔާކޮށްފި

06 އޭޕްރިލް 2024


ކުޑަކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަށް ދަނީ އަޅަމުން: މިނިސްޓަރު އިހްސާން

06 އޭޕްރިލް 2024


ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގެ މަންޒަރު ދުށް ބަޔަކު ހޯދަނީ

06 އޭޕްރިލް 2024


ފިޠުރުޢީދު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޢީދު ސަލާން ކުރެއްވުން އޮންނާނެ

06 އޭޕްރިލް 2024


ކުނިކަހަން ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލުން ޖައްސާ ފިލި ބަޔަކު ހޯދަނީ

05 އޭޕްރިލް 2024


އައްޑޫ ސިޓީގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޓްރެޖެކްޓަރީ އިފްތިތާހުކުރުން: މުސްތަޤުބަލުގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޞައްވުރު ހާމަކޮށްފި

05 އޭޕްރިލް 2024


މި ސަރުކާރުން ހަރަދުކުރިކަމަށް ބުނާ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 70 އިންސައްތައަކީ ކުރީ ދައުރުގައި ހޯދާފައިވާ ލޯނު – ރައީސް ޞާލިހު

05 އޭޕްރިލް 2024


119 ކިލޯގެ މައްސަލައިގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަންގެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ދައްކާލައިފި

05 އޭޕްރިލް 2024


ހުޅުމާލެ ފޭސް ތިނެއްްގެ 15 ހެއްކްޓަރު ހިއްކައިފި

05 އޭޕްރިލް 2024


ޒެއިން ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ބައްދަލުވުން ބޭއްވެމަށް ހުއްދަދީފި

05 އޭޕްރިލް 2024


ފާއިތުވި ތިން ދުވަހުދެ ތެރޭގައި 22 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

05 އޭޕްރިލް 2024ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives
© 2024 Halha All rights reserved.