ADVERTISEMENT


ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ދެރަވާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ - ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

30 May 2024


4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ވަކިކޮށްފި

29 May 2024


ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ސަފީރާއެކު ބީސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

29 May 2024


ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

29 May 2024


ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

29 May 2024


ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

29 May 2024


‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

27 May 2024


މޫސުމީ ކާރިސާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ޤައުމުތަކުން އަޒުމާއެކު މަސައްކަތް ފެއްޓުވުމަށާއި ޢާންމު އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުމުން މިކަމުގައި ދެން ނުފުދޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

28 May 2024
ހަބަރު


10 އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން 8 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުރީ ހުއްޓިފަ - ވަޒީރު

30 May 2024


ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ދެރަވާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ - ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

30 May 2024


4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ވަކިކޮށްފި

29 May 2024


ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ސަފީރާއެކު ބީސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

29 May 2024


ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

29 May 2024


ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

29 May 2024


ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

29 May 2024


‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

27 May 2024
ހަބަރު


10 އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން 8 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުރީ ހުއްޓިފަ - ވަޒީރު

30 May 2024


ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ދެރަވާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ - ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

30 May 2024


4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ވަކިކޮށްފި

29 May 2024


ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ސަފީރާއެކު ބީސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

29 May 2024


ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

29 May 2024


ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

29 May 2024


ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

29 May 2024


‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

27 May 2024
ސިޔާސީ


10 އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން 8 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުރީ ހުއްޓިފަ - ވަޒީރު

30 May 2024


ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ދެރަވާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ - ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

30 May 2024


4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ވަކިކޮށްފި

29 May 2024


ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ސަފީރާއެކު ބީސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

29 May 2024


ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

29 May 2024


ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

29 May 2024


ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

29 May 2024


‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

27 May 2024
ކުޅިވަރު


10 އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން 8 އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ހުރީ ހުއްޓިފަ - ވަޒީރު

30 May 2024


ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ގައުމަށް ދެރަވާނެ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރަން އަޒުމު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ - ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

30 May 2024


4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައެއްގައި ޕީއެސްއެމްގެ ޗީފް ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ވަކިކޮށްފި

29 May 2024


ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ސްރީލަންކާގައި ހުރި ފުރުސަތުތަށް ހޯދުމަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ސަފީރާއެކު ބީސީސީން މަޝްވަރާތަކެއް ކޮށްފި

29 May 2024


ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވުމާއި އަތްފޯރާފަށުގައި މާލީއެހީތައް ހޯދުމުގައި ދަތިތައް އެބަހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

29 May 2024


ކުރިއަރާފައިވާ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް ސިޑްސް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ލިބެންހުރި ފުރުޞަތުތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

29 May 2024


ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

29 May 2024


‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި

27 May 2024

ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަން އިސްކޮށް ތާޒާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމުގައި

Newsroom
Phone: 9533999
Information : [email protected]
Marketing : [email protected]
Ameen avenue teak 706, reethigas magu, Hulhumale
Republic of Maldives