Advertisement

ޔޫރޯ 2028 އޮންނާނީ ކޮން ގައުމެއްގައި؟
ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ޔޫރޯ 2024 ނިމިގެން ދިޔައީ އިނގިރޭސިންނަށް ހިތްދަތިކަން ގެނެސްދޭފައެވެ. ދެ ފައިނަލުގައި ކުޅެ ބަލިވި އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ހިތް ހަމަ ޖެހުމަކީ ޔޫރޯ 2028 ކޯ ހޮސްޓެއްގެ ގޮތުން އެގައުމުގައި ބޭއްވުމެވެ. ޔޫރޯ 2028 އޮންނާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އަޔަރލޭނޑުގައެވެ. މި މުބާރާތް މިހާރު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮއްފައިވަނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 9 އިން ޖުލައި 9 އަކަށެވެ. ނަވަމެސް މި ތާރީޚް ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 2028 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތް މިހާރުވެސް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާއިރު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނުހަނު ގިނައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ދަނޑުތަކެއް މަރާމާތު ކުރަން މިހާރުވެސް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެވެ.
16 Jul 2024
ކުޅިވަރު
ކަސްޓަމަރ ސާވިސްގެ މުޙިއްމުކަން
މިލިމުގައި ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަން މުހިންމުވާ ސަބަބާއި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް މުހިންމުވަނީ ކީވެގެންކަން ކިޔައިދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންގެ އިޙްތިރާމް ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވަރުގަދަ ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެތެރިއިން ބައެއް ހުނަރުތައް މިހާރުވެސް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
17 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އެއްކޮށްލަން ތާއީދު، 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވާނެ - އީސީ
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދެ އިންތިހާބު ކަމަށްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މަޖިލިސް އިންތިހާބު އެއްކޮށްލަން ތާއީދުކަމަށާއި އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް އީސީން ބުނެފިއެވެ.
17 Jul 2024
ހަބަރު
މާލެ ސިޓީ ބައި-އިލެކްޝަން: ތިން ގޮނޑިވެސް ޕީއެންސީއަށް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް މިއަދު އޮތް ބައި އިލެކްޝަން ގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްޗަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރި ހޯދާ ގޮނޑިތައް ކަށަވަރު ކޮށްފި އެވެ.
20 Jul 2024
ހަބަރު
ހަބަރު
ތ. އަތޮޅުގެ 12 ރަށުގައި ސޯލާ ޕީވީ ހައިބްރިޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް އިފްތިތާޙުކޮށްފި
މި އިތުރުކުރެވުނު ކެޕޭސިޓީއާއެކު، ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޖުމްލަ 67.5 މެގަވޮޓުގެ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމްތައް ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން އަހަރަކު 1.2 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އަހަރަކު 3,300 ޓަނުގެ ކާބަން ޑައިއޮކްސައިޑް ތިމާވެއްޓަށް ބޭރުވުން ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދެމެދު ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑރ. ޢަބްދުﷲ މުއްޠަލިބެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
"ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ" ގެ ނަން "ނޭޝަނަލް ކެރިއަރސް ސަރވިސް" ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 116ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ "ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ" ގެ ނަން "ނޭޝަނަލް ކެރިއަރސް ސަރވިސް" ގެ ނަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައެއްގައި މާލެއިން ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
ވޭމަންޑޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފު ގައި މިނިސްޓަރު ވޭމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
ޕެރިސް 2024 އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނައިބު ރައީސް ޕެރިހަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ޕެރިސް 2024 އޮލިމްޕިކްސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފްރާންސްގެ ޕެރިހަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ފްރާސް ސަރުކާރާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
މިނިސްޓަރ އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު، ރ. އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.
24 Jul 2024
ހަބަރު
+
ކުޅިވަރު
ކާވާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ވޮލީބޯލް މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
ކާވާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ގައުމަކުން ވާދަކުރެ އެވެ.
19 Jul 2024
ކުޅިވަރު
"ކާވާ މުބާރާތަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮށައިދެވޭ އާ މަގެއް"
ހަތަރު ގައުމާއިއެކު ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ ފެށި މުބާރާތަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެވެ.
19 Jul 2024
ހަބަރު
ޔޫރޯ 2028 އޮންނާނީ ކޮން ގައުމެއްގައި؟
ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ޔޫރޯ 2024 ނިމިގެން ދިޔައީ އިނގިރޭސިންނަށް ހިތްދަތިކަން ގެނެސްދޭފައެވެ. ދެ ފައިނަލުގައި ކުޅެ ބަލިވި އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނު ހަމައެކަނި ހިތް ހަމަ ޖެހުމަކީ ޔޫރޯ 2028 ކޯ ހޮސްޓެއްގެ ގޮތުން އެގައުމުގައި ބޭއްވުމެވެ. ޔޫރޯ 2028 އޮންނާނީ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އަޔަރލޭނޑުގައެވެ. މި މުބާރާތް މިހާރު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮއްފައިވަނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 9 އިން ޖުލައި 9 އަކަށެވެ. ނަވަމެސް މި ތާރީޚް ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 2028 އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތް މިހާރުވެސް ތައްޔާރުވާން ފަށާފައިވާއިރު ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ނުހަނު ގިނައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ދަނޑުތަކެއް މަރާމާތު ކުރަން މިހާރުވެސް ވަނީ ޝެޑިއުލް ކުރެވިފައެވެ.
16 Jul 2024
ކުޅިވަރު
މާޓިނޭޒް އާޖެންޓީނާ މޮޅުކޮއްދީ ތަށި އުފުލާލައިފި
ކޮޕާ އެމެރިކާ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ އަދި ކޮލަމްބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބު ކޮއްފިއެވެ. މި މެޗު އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ލަނޑުންނެވެ.މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ލަނޑެއް ނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ވަގުތު ކުޅެން ޖެހުނު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވާދަ ވެރި ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހޭ ގޮތް ނުވިއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ އިތުރު ވަގުތު ކުޅެންޖެހުމެވެ. މި މެޗުގައި ފެނުނު ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 112 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ މާޓިނޭޒްއެވެ.
15 Jul 2024
ކުޅިވަރު
ބޮޑު ތައްޓެއްގައި އަތް ނުލެވި 58 އަހަރު- އެކަން ބަދަލު ކުރަން އިނގިރޭސިން ގަދަ އަޒުމެއްގައި
މިރޭގެ ފައިނަލާއި ކުރިމަތިލާއިރު އިނގިރޭސި ޓީމު އޮތީ ރަނގަޅު ފޯމެއްގައެވެ. މިރޭގެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އިނގިރޭސިންނަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ އެތަށް ގޮތަކުން ތާރީހް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ. 58 އަހަރުގެ އިންތިޒާރު ނިމުމުގެ އިތުރުން ގައުމުން ބޭރުގައި އިނގިރޭސިންނަށް ބޮޑު ތައްޓެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުކޮއް އިނގިރޭސިންނަށް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ޓީމު އޮތް އިރު ސަޕޯޓަރުންވެސް ދަނީ މިރޭގެ މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުނެވެ.
14 Jul 2024
ކުޅިވަރު
ކުޅިވަރު ގާނޫނު
މިދިޔަ ދެ ތިން އަހަރަށް ބަލާއިރު ކުޅިވަރުތައް ކުރިއެރުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިދާރީ ކަންކަން ރަނގަޅު ނުވުމެވެ.
13 Jul 2024
ހަބަރު
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޮޑު – އުފެދޭ ކުޅުންތެރިން މަދުވެ، ޝައުޤާއި ފޯރިކުޑަވެ، ހޯދޭ ނަތީޖާވެސް ދަށް
ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައަކީ ޢިލްމާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ލޯތްބާއި، އެކުވެރިކަމާއި، އުފަލާއި، ހިތާމަޔާއި އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤުން ވަށާޖެހިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ވަރުގަދަ ބޮޅެކެވެ. ދިވެހިންނަކީ ފުޓްބޯޅައާއި ހެދި ދަންޖެހޭ ބައެކެވެ. އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ކުޅޭ އަދި ބަލާހިތްވާ ކުޅިވަރަކަށް ވާނީވެސް ފުޓްބޯޅަކަން ޔަޤީނެވެ. އަވަށްޓެރި ސިލޯނުން ދަރިވަރުވެގެން ދިވެހިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތާ މިހާރު 74 އަހަރު ވީއެވެ. މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް (ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ) އަހަރެވެ. ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގުޅުމުގެ ފެށުމަކީ 1950 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ އިންސްޓްރަކްޓަރު މައިކަލް ޑި ސިލްވާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީންގެ ދައުވަތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ޑިސިލްވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އަސާސީ ތަމްރީންތައް ދެއްވިއެވެ. ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތައްވެސް ނަންގަވައިދެއްވިއެވެ. އެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިލާ ހެދެމުންއައީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2000 ގެ އަހަރުތައް ފެށުނު ހިސާބުން، ފުޓްބޯޅަ ރޭހުގައި ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާ ފަހާލިއެވެ. އަދި އާބާދީ ކުޑަނަމަވެސް ސަރަޙައްދުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބާރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރާއި، ކުލަބުތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑު ޝައުޤަކާއި، އަހުމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކުޅިވަރަށް ފުޓްބޯޅަ ވެއްޖެއެވެ.
13 Jul 2024
ކުޅިވަރު
+
ރިޕޯޓް
މިއަދަކީ ފުލުހުންގެ މެމޯރިއަލް ދުވަސް
މެމޯރިއަލް ދުވަހަކީ ފުލުހުންގެ ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކި ހާދިސާތަކާއި ކަންކަމުގައި މި ދުނިޔެއާ ވަކިވެފައިވާ ފުލުހުންގެ ހަނދާން އާކޮށް އެފުލުހުން ގައުމަށްޓަކައި ވެފައިވާ ގުރުބާނީއާއި ކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ.
23 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ކަސްޓަމަރ ސާވިސްގެ މުޙިއްމުކަން
މިލިމުގައި ކަސްޓަމަރ ސާވިސްއަކީ ކޮބައިކަމާއި އެކަން މުހިންމުވާ ސަބަބާއި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް މުހިންމުވަނީ ކީވެގެންކަން ކިޔައިދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންގެ އިޙްތިރާމް ދެމެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނާއިއެކު ވަރުގަދަ ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވިދާނެއެވެ. މީގެތެރިއިން ބައެއް ހުނަރުތައް މިހާރުވެސް ހުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
17 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ދިވެހިންނަށް އެންމެ މީރީ ގަރުދިޔައާއި ބަތް
އެންމެ މީރު ކެއުމަކީ ކޮބާތޯ އަހާލާފިނަމަ ގިނަ ދިވެހިންގެ ޖަވާބަކަށްވަނީ ހަމަ ގަރުދިޔައާއި ބަތެވެ. އެއީ ކުރީގެވެސް، މިހާރުގެވެސް ޖަވާބެވެ. ކާބަފައިންގެވެސް ޖަވާބެވެ. ދިވެހިންނަށް ދުވަހަކުވެސް ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ ޖަވާބުވެސް މެއެވެ. ބައެއް މީހުން މީރުވެގެން ދޭ ޖަވާބެކެވެ. އަނެއްބަޔަކު ސާދާކަމާއި އާދައިގެ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާކަން ދެއްކުމަށް ދޭ ޖަވާބެކެވެ.    ޙަރަދު ކުޑަކުރުމާއި އިސްރާފު ނުކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުންތަށް ފުއްދުމުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއިއެކު ބޭނުންތަށް ބަހާލައިގެން އުޅެންޖެހިފައިވާ ވާހަކައެވެ. މަޖަލަކަށް ހަދައި ޖޯކް ޖަހަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެން ސީރިޔަސް ވާހަކައެވެ.ވިސްނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި މެދުގައެވެ. ލިބޭ މުސާރައާއިމެދުގައެވެ. ކުރަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ މިހާރުވެސް ކުރަމުންއަންނަ ޚަރަދުތަކާއި މެދުގައެވެ.
17 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ޝަރީޢަތުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން "އަނގަ ބަންދުކުރުވުން"
ދަޢުވާ ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ، މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވާ ހެކި ޤަރީނާއަށް ބަލައި، ދަޢުވާ ސާބިތުކޮށްދެވޭ މިންވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.
13 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ރައީސް ޔާމީންގެ ބަންދަށް ލުއި ލިބުމާއި މިނިވަންވުން – ޝުކުރު ޙައްޤުވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް.
ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރަން ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑަރިންގއާއި، ރިޝްވަތުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެއްވިއިރު، ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ބަންދަށް ލުއިތަކެއް ދެއްވިކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއެވެ. މިވާހަކައާއި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު މުޅިން ތަފާތެވެ. ސަބަބަކީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޙައްޤުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުން ނުހަނު ބޮޑު ޤުރްބާނީއެއް ވެވަޑައިގެންނެވި ފަސް އަހަރެވެ. ދެ ޕާޓީގެ ހިތްވަރުގަދަ މެންބަރުން އަތްވާއި، ވާރޭގައި އަދި ރެއާއި ދުވާލު މަގުމަތީގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިހުތިޖާޖުކުރެއްވިއެވެ. އެ މުހިންމު މަސައްކަތުގައި ދެޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި އޭރު ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޙައްޤުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން އަދާކުރެއްވި މުހިއްމު ދައުރުގެ މަތިންވެސް ހަނދުމަ ނައްތައެއްނުލަމެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް އަވަސްކޮށްދެއްވައި، އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށްޓަކައި އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޓަކި ނުޖައްސަވާ އެންމެ ދޮރެއްވެސް އަދި އާދޭސް ނުކުރައްވާ އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއް މިޤަމުގައި ނުހުންނާނެއެވެ. އެވަރުން ނިންމާނުލައްވައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކާއި، އެކުވެރި ޤައުމުތަކުގެ ސަމާލުކަންވެސް ހޯއްދެވިއެވެ.
13 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ- އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލު!
މި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައަކީ ކޮބައިތޯ ސަބަބުވެރި އިންސާނެއްގެ ގާތުގައި ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، ޖަވާބާމެދުގައި ވިސްނާކަށް ދެތިން ސިކުންތުވެސް ނުނަގާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އެންމެންގެވެސް ޖަވާބަކަށް ވާނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައެވެ. މިކަމަށް އަޅުގަނޑުވެސް އެއްބަސްވަމެވެ. ހުސްވި އަހަރު އޮތް ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސްހިސާބުން ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ކޮންމެ ތިން މީހަކަށް އެއް ބިދޭސީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭކަމަށެވެ. ޢަދަދުގެ ގޮތުންނަމަ ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ހެޔޮވާނެއެވެ. އެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި ނުގަވާޢިދަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު ބައިލައްކައަށްވުރެ މައްޗެވެ.
13 Jul 2024
ރިޕޯޓް
ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޮޑު – އުފެދޭ ކުޅުންތެރިން މަދުވެ، ޝައުޤާއި ފޯރިކުޑަވެ، ހޯދޭ ނަތީޖާވެސް ދަށް
ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައަކީ ޢިލްމާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާއާއި، ލޯތްބާއި، އެކުވެރިކަމާއި، އުފަލާއި، ހިތާމަޔާއި އަދި ރިވެތި އަޚްލާޤުން ވަށާޖެހިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ވަރުގަދަ ބޮޅެކެވެ. ދިވެހިންނަކީ ފުޓްބޯޅައާއި ހެދި ދަންޖެހޭ ބައެކެވެ. އެންމެ ގިނަ ދިވެހިން ކުޅޭ އަދި ބަލާހިތްވާ ކުޅިވަރަކަށް ވާނީވެސް ފުޓްބޯޅަކަން ޔަޤީނެވެ. އަވަށްޓެރި ސިލޯނުން ދަރިވަރުވެގެން ދިވެހިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭތާ މިހާރު 74 އަހަރު ވީއެވެ. މާތް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް (ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ) އަހަރެވެ. ތާރީޚުން އެނގޭ ގޮތުގައި، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ގުޅުމުގެ ފެށުމަކީ 1950 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެ ގެންނެވި ސްރީލަންކާގެ ފުޓްބޯޅަ އިންސްޓްރަކްޓަރު މައިކަލް ޑި ސިލްވާ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މަރްޙޫމް މުޙައްމަދު އަމީންގެ ދައުވަތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ޑިސިލްވާ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުޓްބޯޅައިގެ އަސާސީ ތަމްރީންތައް ދެއްވިއެވެ. ތިއަރީ ކްލާސްތަކާއި ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަންތައްވެސް ނަންގަވައިދެއްވިއެވެ. އެ ބިންގަލުގެ މައްޗަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިލާ ހެދެމުންއައީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 2000 ގެ އަހަރުތައް ފެށުނު ހިސާބުން، ފުޓްބޯޅަ ރޭހުގައި ރާއްޖެއިން ސްރީލަންކާ ފަހާލިއެވެ. އަދި އާބާދީ ކުޑަނަމަވެސް ސަރަޙައްދުގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ބާރަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރާއި، ކުލަބުތަކާއި، އަދި ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑު ޝައުޤަކާއި، އަހުމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކުޅިވަރަށް ފުޓްބޯޅަ ވެއްޖެއެވެ.
13 Jul 2024
ކުޅިވަރު
އާރު.ޓީ.އެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު، އެކަމަކު ދަތުރުކުރާ މަގުތައް މުރާޖާކުރަންޖެހޭ.
ސަރުކާރުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ކުރިއަށްގެންދަވާ ''އާރް.ޓީ.އެލް ފެރީ'' ގެ ޚިދުމަތް ހއ. އަތޮޅުގައި ދެއްވަން ފެއްޓެވުމުން ރައްޔިތުން ނުހަނު ބޮޑަށް އުފާކޮށް ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެއެވެ. ހއ. އަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ދެ ބަޔަކަށް ބައިވެފައި އޮތް ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ހަތަރުވަނައަށް އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. މި އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް ދިއްދޫ އޮންނަނީ އަތޮޅުގެ ދަށްބިތުގައެވެ. އިރެއްގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން ދިއްދޫއަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް މިންވަރަށް މިއަދު ބަރޯސާވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ކުރިން ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދާންޖެހޭއިރު، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަކޮޅާއި ބަޖެޓް ފައިސާކޮޅު ނަގަން ދާންޖެހެނީވެސް ދިއްދޫއަށެވެ. ކަމާކަންފަށައި ވިޔަފާރިކަމުގައި ދިއްދޫއަށް ދާންނުޖެހުނަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނޫނީ ބޭންކަށް ދާ ދަތުރުތަކުގައި އަންނަނީ ހިސާބަކަށް ވިޔަފާރި ކޮށްގެންނެވެ. ކުރިން ދެންނެވިހެން އަތޮޅު ވެރިކަންކުރާ ރަށަށް ދާންޖެހޭލެއް މަދުވެއްޖެއެވެ. މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ރަހަތަކާއެކު ނޫނަސް ޒަރޫރީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ލިބޭތީއެވެ.
13 Jul 2024
ރިޕޯޓް
+
ދުނިޔެ
ޚާން ޔޫނުސް އަށް އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް
ޚާން ޔޫނުސްގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން އެހެން ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވުމަށް އިސްރާއީލުން އެންގުމަށްފަހު ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް އެސަރަހައްދަށް އިސްރާއީލުން އަމާޒުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
24 Jul 2024
ދުނިޔެ
ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަ ނުކުރައްވަން ބައިޑަން ނިންމަވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.
22 Jul 2024
ދުނިޔެ
10 ދުވަސްތެރޭ ޣައްޒާގެ 6 ސްކޫލަކަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދީފި
އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިސްރާއީލުން ވަނީ ޣައްޒާގައި އދން ހިންގާ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީފައެވެ. މިސްކޫލަކީ އިސްރާއީލުން "ސޭފް ޒޯން" ގެ ގޮތުގައިވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ސްކޫލެކެވެ. މިހަމަލާގައި މަދުވެގެން ފަލަސްތީނުގެ 42 މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެންގޮސްފައިވާއިރު އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އޮފިޝަލުން ުނެއެވެ.
17 Jul 2024
ދުނިޔެ
އަލް މަވާސީއަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާއިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ވެރިޔާ ސަލާމަތްވި
ހޮނިހިރު ދުވަހު އިސްރާއީލު އަސްކަރިއްޔާއިން އަލް މަވާސީއަށް ދިން ހަމަލާއިން ހަމާސްގެ އަސްކަރީ ވިންގު, ޤައްސާމް ބްރިގޭޑްގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު ދިއެފް ސަލާމަތްވިކަމަށް ހަމާސްގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.  ނަން ހާމަނުކޮށް ހަމާސްގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މުހައްމަދު ދިއެފްގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށާއި މިވަގުތުވެސް ހަމާސް އިން ކުރިޔަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަން ގާތުން ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ.
14 Jul 2024
ދުނިޔެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް އިންޓަރވެންޝަން ބަލައިގެންނެވުމަށް އައި.ސީ.ޖޭ. ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމަވައިފި
އެޓާރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައި.ސީ.ޖޭ.) ގައި ކުރިއަށްދާ "އެޕްލިކޭޝަން އޮފް ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަނިޝްމަންޓް އޮފް ދަ ކްރައިމް އޮފް ޖެނޮސައިޑް (ދަ ގެމްބިއާ ވ. މިޔަންމާ)" މައްސަލައަށް ތަދައްޚުލުވުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެއިން ހުށަހެޅި ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް އިންޓަރވެންޝަން ބަލައިގެންނެވުމަށް އައި.ސީ.ޖޭ. ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން 3 ޖުލައި 2024 ގައި ވަނީ ނިންމަވާފައިކަމަށެވެ.
14 Jul 2024
ހަބަރު
އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަށް ބަޑިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި!
އެމެރިކާގެ އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް ޓްރަމްޕް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ވާހަކަ ފުލު ދައްކަވަން ހުއްޓައި ބަޑިން ހަމަލާދީ އެމަނިކްފާން ޒަހަމް ކޮއްލައިފިއެވެ. މި ހަމަލާގައި ޓްރަމްޕްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެމަނިކްފާންގެ ކަންފަތަށް ވަޒަން އަރައި ވަނީ ޒަހަމްވެފައެެވެ. މި ހަމަލާގައި އިތުރު 2 މީހެއްގެ ގަޔަށް ވަޒަން އަރައި އެ ދެމީހުން ގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ އޮފިޝަލަކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ނޫސްތަކަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.
14 Jul 2024
ދުނިޔެ
މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރިފުޅު އަނަންތު އަމްބާނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި މުޙައަމަދު ނަޝީދް
ފޮބްސް ލިސްޓުގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރިފުޅު އަނަންތު އަމްބާނީ އާއި ރާދިކާ މާޗަންޓްގެ ކައިވެނީގެ ބޮޑު ހަފްލާ ގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.ރައީސް ނަޝީދާއި އެކު މި ހަފްލާގައި ދުނިޔޭގެ ބައެއްގައުމު ތަކުގެ ކުރީގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެޑައިގެންފައެވެ، މިގޮތުން އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.
13 Jul 2024
ހަބަރު
ރަހިމާއި އުރަމަތީގެ ކެންސަރާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
އުމުރުން ދުވަސްވާއިރު ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަކީ ނުހަނު މުހިންމު ކަމަށް ވާއިރު، މި ސެޝަނުގައި ރަހިމާއި އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި، އިއްދައާއި ގުޅޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވަނީ ބައިވެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.
13 Jul 2024
ހަބަރު
+